v1
v2
v3
v4
v5

پیچ خودرو

پیچ خودرو

پیچ با din 84 : این پیچ یک پیچ سر استوانه ای میباشد که بر روی استوانه آن یک شیار برای بسته و باز کردن آن با پیچ گوشتی میباشد .

 پیچ با din 85 : این پیچ یک پیچ سر استوانه همانند پیچ با din 84 میباشد با این تفاوت که بالای استوانه این پیچ یک حالت نیم گرد میباشد .

 پیچ با din 924 : این پیچ یک نوع پیچ سر خزینه میباشد که اصطلاحاً آن را پیچ دو سو سر خزینه مینامند . این پیچ همان پیچ با din 963 میباشد .

 پیچ با din 965 : این پیچ سر خزینه چهار سو میباشد .

 پیچ با din 7504 : این پیچ در ۵ تیپ تعریف شده

     ۱- تیپ k این پیچ یک نوع پیچ سر ششگوش و نوک مته ای میباشد .

     ۲- تیپ L این پیچ سر شش گوش و شیار پیچ گوشتی خور و نوک مته ای میباشد .

     ۳- تیپ N این پیچ با سر کله قارچی چهارسو و نوک مته ای میباشد .

     ۴- تیپ P این پیچ با سر خزینه چهار سو و نوک مته ای میباشد .

     ۵- تیپ Q این پیچ با کله نیم گرد و چهارسو و نوک مته ای میباشد .

 پیچ با تیپ ۷۹۷۶ : این پیچ سر ششگوش و نوک تیز خودرویی میباشد .