v1
v2
v3
v4
v5

واشر

استفاده از واشر در اتصالات با سوراخ های استاندارد:

در مشخصات بر اساس تحقیقات برای بیشتر موضوعات مرتبط با پیچ های اعلاء و نصب آنها می باشد.

مشخصات RCSC استفاده از واشر سخت و استاندارد ASTM F436 را در زیر قطعات چرخدنده پیچ، وقتیکه از روش آچار تنظیم برای پیش تنیدگی پیچ ها و پیچ ویژه استفاده می شود، لازم می دارد. (واشر در زیر قطعات  غیر چرخدنده در این مورد لازم نیست) این نکته ناشی از لزوم وجود یک سطح سخت صاف در زیر قطعه چرخدنده پیچ در زمانیکه نیروی پیش تنیدگی  بر اساس مقدار پیچش تنظیم می شود، می باشد. واشر همچنین در مورد نصب پیچ ها با روش واشر ویژه (DTI) نیز لازم است. دلایل مشخصی برای استفاده از این واشر وجود دار، دلیل آن این است که برجستگی های روی این واشر ها به سطح سختی نیاز دارد که در خودشان به درون واشر فشرده شوند و نه در مقابل فلز اتصال به درون آن فرو روند. همانطوریکه ممکن است سطح مهره یا سر پیچ در مقابل برآمدگی ها چرخیده و آنرا بسایند. اگر سرپیچ نچرخد، می تواند برجستگی های واشر ویژه را در مقابل سطح داخلی سرپیچ قرار داد و از واشر استفاده ننمود. در مورد روش نصب اتصال جذب نیاز به واشر نمی باشد، مگر آنچه در زیر خواهد آمد.همچنین برای اتصالات اصطکاکی یا پیش تنیده، در صورت استفاده از روش چرخ مهره، به واشر نیاز نمی باشد. استثنائات خاصی به شرح زیر وجود دارد:

·        اگر سطح شیبدار بیشتر از ۱:۲۰ در اتصال وجود  دارد، واشر شیب دار مطابق ASTMF 436  برای از بین بردن غیر موازی بودن سطوح اتصال باید بکار رود. این کار برای کلیه روش ها و کلیه اتصالات لازم است.

·        همچنین لازم است که در مورد پیچ های A 490 و مصالح اتصال با تنش جاری شدن کمتر از ۴۰ksi واشر بکار رود. مثلا در مورد فولاد ASTM A36 و مقاطع فولادی و نبشی ها و یا ورق ها. این به دلیل آنستکه کنده شدن سطحی در مصالح اتصال رخ دهد. اگرچه تنها فولاد در این طبقه ASTM A36 می باشد.

·        واشر معمولا در مورد اتصالات با سوراخ های لوبیایی و یا بزرگ، بی توجه به نوع اتصال و یا روش نصب، باید بکار رود.

اجزاء پیچ معمولا  بوسیله کارخانجات و یا توزیع کنندگان، به صورت مجزا، پیچ و مهره و واشر تهیه می گردد. بعضا سرهم کردن این قطعات و به صورت یک مجموعه در آوردن انها به سفارش خریدار و راحتی نصاب، می باشد. اگراستفاده از واشر در مشخصات کار نیامده باشد و از آن استفاده شود، زمان زیادتری مصروف خواهد شد.

استفاده از واشر در اتصالات با سوراخ های استاندارد:

در مشخصات بر اساس تحقیقات برای بیشتر موضوعات مرتبط با پیچ های اعلاء و نصب آنها می باشد.

مشخصات RCSC استفاده از واشر سخت و استاندارد ASTM F436 را در زیر قطعات چرخدنده پیچ، وقتیکه از روش آچار تنظیم برای پیش تنیدگی پیچ ها و پیچ ویژه استفاده می شود، لازم می دارد. (واشر در زیر قطعات  غیر چرخدنده در این مورد لازم نیست) این نکته ناشی از لزوم وجود یک سطح سخت صاف در زیر قطعه چرخدنده پیچ در زمانیکه نیروی پیش تنیدگی  بر اساس مقدار پیچش تنظیم می شود، می باشد. واشر همچنین در مورد نصب پیچ ها با روش واشر ویژه (DTI) نیز لازم است. دلایل مشخصی برای استفاده از این واشر وجود دار، دلیل آن این است که برجستگی های روی این واشر ها به سطح سختی نیاز دارد که در خودشان به درون واشر فشرده شوند و نه در مقابل فلز اتصال به درون آن فرو روند. همانطوریکه ممکن است سطح مهره یا سر پیچ در مقابل برآمدگی ها چرخیده و آنرا بسایند. اگر سرپیچ نچرخد، می تواند برجستگی های واشر ویژه را در مقابل سطح داخلی سرپیچ قرار داد و از واشر استفاده ننمود. در مورد روش نصب اتصال جذب نیاز به واشر نمی باشد، مگر آنچه در زیر خواهد آمد.همچنین برای اتصالات اصطکاکی یا پیش تنیده، در صورت استفاده از روش چرخ مهره، به واشر نیاز نمی باشد. استثنائات خاصی به شرح زیر وجود دارد:

·        اگر سطح شیبدار بیشتر از ۱:۲۰ در اتصال وجود  دارد، واشر شیب دار مطابق ASTMF 436  برای از بین بردن غیر موازی بودن سطوح اتصال باید بکار رود. این کار برای کلیه روش ها و کلیه اتصالات لازم است.

·        همچنین لازم است که در مورد پیچ های A 490 و مصالح اتصال با تنش جاری شدن کمتر از ۴۰ksi واشر بکار رود. مثلا در مورد فولاد ASTM A36 و مقاطع فولادی و نبشی ها و یا ورق ها. این به دلیل آنستکه کنده شدن سطحی در مصالح اتصال رخ دهد. اگرچه تنها فولاد در این طبقه ASTM A36 می باشد.

·        واشر معمولا در مورد اتصالات با سوراخ های لوبیایی و یا بزرگ، بی توجه به نوع اتصال و یا روش نصب، باید بکار رود.

اجزاء پیچ معمولا  بوسیله کارخانجات و یا توزیع کنندگان، به صورت مجزا، پیچ و مهره و واشر تهیه می گردد. بعضا سرهم کردن این قطعات و به صورت یک مجموعه در آوردن انها به سفارش خریدار و راحتی نصاب، می باشد. اگراستفاده از واشر در مشخصات کار نیامده باشد و از آن استفاده شود، زمان زیادتری مصروف خواهد شد.

واشرها

برای کاهش اصطکاک (جهت چرخیدن مهره ) و افزایش نیروی اتصال پیچ و مهره و همچنین برای یکنواخت نمودن توزیع نیرو، از واشر استفاده می کنیم.

در بازرسی ابعادی واشر، قطر درونی و بیرونی، و نیز ضخامت آن اندازه گیری می شود. علاوه بر این، می توان زاویه تراش لبه ها، مطابقت هندسی، مدور بودن و صاف بودن آنرا بررسی نمود.

توجه: تلرانس های ابعادی واشر در استاندارد DIN 522 آماده است.

واشر باید مورد بازرسی چشمی قرار گرفته و عاری از هر عیبی از جمله پلیسه، خراشیدگی عمیق و کندگی باشد.

براساس سیستم متریک، تعداد نمونه برداری برای بازرسی چشمی واشر ۲۰ عدد است و حداکثر یکی از این ۲۰ نمونه می تواند مردود شود.

زبری سطح برای واشرهای با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر، حداکثر ۱٫۶ میکرومتر؛ برای بین ۳ تا ۶ میلی متر ۳٫۲ میکرومتر و برای بزرگ تر از ۶ میلی متر، ۶٫۳ میکرومتر می باشد. زبری کناره های واشر حداکثر ۲۵ میکرومتر است.

تعداد نمونه برداری برای بازرسی ابعادی واشر با کیفیت بالا برای دو مشخصه قطر خارجی و داخلی به ترتیب ۵۰ و ۸۰ و برای محصول با کیفیت معمولی به ترتیب ۳۲ و ۵۰ عدد است.

تعداد نمونه برداری برای بازرسی سایر مشخصه های ابعادی مانند ضخامت برای محصولات با کیفیت بالا ۳۲ عدد و برای محصولات با کیفیت متوسط ۲۰ عدد می باشد.

تنها آزمایش مکانیکی که روی واشر انجام می گیرد، تست سختی سنجی است که در آن مطابق استاندارد اروپایی، تعداد نمونه برای محصولات با کیفیت بالا بدون توجه به حجم انباشته ۲۰ عدد و برای محصولات با کیفیت متوس ۸۰ عدد پیش بینی می شود.

روی بسته بندی واشر، نوع و شماره استاندارد مکانیکی و ابعادی تولید، تعداد محموله، اندازه اسمی واشر و نام سازنده به عنوان Shipping Mark ثبت می شود.

در اتصالت استاتیک، باید از واشر تخت استفاده کرد، در حالی که در اتصالات دینامیک که وجود ارتعاش و لرزش متحمل می باشد، برای جلوگیری از لقی در محل اتصال، از واشر فنری استفاده می شود.

در ضمن اگر قطر سوراخ قطعه کار بزرگ تر از حد مجاز باشد، می توان از واشری با قطر داخلی مناسب و ضخامت کافی برای جبران نقیصه استفاده نمود.

در اغلب مراجع، استفاده از واشر برای پیچ های گرید ۱۰٫۹ و ۱۲٫۹ اکیدا توصیه شده است. در اغلب اتصالات، یک واشر در زیر گل پیچ و یک واشر زیر مهره قرار می گیرد مگر اینکه گل پیچ فلنجی باشد، که در این صورت ، واشر در زیر مهره کفایت می کند.

به علت ارزان بودن و قابلیت کاربرد مجدد واشر، استفاده از آن در پیچ های گرید ۸٫۸ نیز توصیه می شود.

 

واشر

واشر با DIN 125 : این واشر به واشر تخت معروف و یک واشر ساده و پر مصرفترین واشر در ابغاد مختلف میباشد که در دو تیپ A, B معرفی شده است .

 واشر با DIN 127 : این واشر به دلیل شکل ظاهری و متریال خود حالت فنری دارد که به آن واشر فنری میگویند .

 واشر با DIN 137 : این واشر با تیپ A, B معرفی شده و به دلیل شکل ظاهری خود به واشر موجی معروف است .

 واشر با DIN 434 -435 : این واشر یک واشر چهار گوش است که بر روی سطح آن یک یا دو شیار وجود دارد که قطر واشر به صورت مخروطی میباشد .

 واشر با DIN 926 : این واشر از نوع چهار گوش میباشد .

 واشر با DIN 471 : این واشر یک نوع خار میباشد که بر روی شفت قرار میگیرد .

 واشر با DIN 472 : این واشر یک نوع خار میباشد که داخل قطعات قرار میگیرد .

 واشر با DIN 2093 : این واشر یک نوع واشر خاص میباشد که اصطلاحاً به آن فنری بشقابی میگویند . این واشر در ۲ تیپ A, B معرفی شده است . این واشر ضخیم بوده و شبیه بشقاب میباشد و به دلیل استفاده یک نوع فنر برای این واشر حالت فنر دارد .

 واشر با DIN 3017 : این نوع همان بست شیلنگ میباشد .

 واشر با DIN 6797 : این واشر با دو تیپ A , J معرفی شده است . شکل این واشر در تیپ A قسمت قطر خارجی آن دنده دنده میباشد ودر تیپ J قسمت داخلی آن دنده دنده میباشد .

 واشر با N M G 452 : این واشر یک نوع واشر است که سطح آن عاجدار میباشد .