v1
v2
v3
v4
v5

استاندارد های پیچ

پیچ در برش

بازتاب رفتار یک پیچ برای یک پیچ A490 و A325 می باشد. آزمایش با استفاده از ورق های اتصال که تحت فشار قرار داشته اند صورت گرفته. عین همین آزمایش برای ورق های اتصال کشش، اندکی مقاومت کمتری داشته اند. (این اختلاف به دلیل خم شدن ورق های روی هم در کشش درون قالب آزمایش می باشد که نشان دهنده حالت ترکیبی تنش ها، برش باضافه کشش، درون پیچ می باشد.) باید توجه داشت که بخش کوچکی، اگر وجود داشته باشد، از بازتاب به صورت خطی می تواند تفسیر شود. بنابراین، بهترین اندازه گیری ظرفیت برشی یک پیچ به صورتمقاومت برش نهائی است و استفاده از کلمه مقاومت جاری شدن پیچ مناسب نیست. آزمایشات نشان داده است که مقاومت برشی یک پیچ ، همانطوری که انتظار می رود، انحراف استاندارد ۳% می باشد. یک سوال واضح در مورد آزمایش برش آنستکه مستقیما مربوط به مقاومت کششی نهایی آن است. در مرجع آمده است که مقدار متوسط نسبت مقاومت برشی یک پیچ به مقاومت کشش آن ۰٫۶۲ ، با سطح پیش تنیدگی در پیچ، چه تاثیری در نتیجه دارد. نتایج آزمایشات در این مورد روشن است : سطح پیش تنیدگی موجود اولیه در پیچ ، تاثیری در مقاومن برشی نهایی پیچ ندارد. این بخاطر آنستکه تغییر طول بسیار کوچک در پیچ که باعث پیش تنیدگی در آن می شود، به محض وارد شدن پیچ در تغییر شکل برشی،آزاد می شود. هم نتایج آزمایش و مقاومت برشی در پیچ ها، با سطوح مختلفی از پیش تنیدگی به صورت ذاتی در زمان رسیدن پیچ به مقاومت برشی نهایی، صفر است. این نکته برای نظارت، در میان سایر نکات، مفهوم خاصی دارد. اگر ظرفیت اتصال بر اساس مقاومت برش نهایی پیچ باشد، همان طوریکه در اتصالات اتکائی وجود دارد، آنگاه نظارت بر پیش تنیدگی ارزشی ندارد، حتی در مواردی که پیچ ها پیش تنیده شده اند.

موضوع دیگر نگرش به مقاومت برشی پیچ با مساحت برش موجود است. اگر مقطع دنده ها در سطح و یا سطوحی از برش قرار گیرد، بنابراین مقطع کمتری از مقاومت برشی در اختیار است. مگر آنکه این مقطع با سطوح برشی تلاقی نکنند. شواهد تجربی جهت تعیین میزان کاهش روشن نیست، ولی آزمایشاتی که در مورد قرار گرفتن همزمان دو سطح برشی ، نشان داده که این ایده کهمقاومت برش پیچ انعکاس مستقیم سطح موجود برش پیچ می باشد صحت دارد. برای مثال ، اگر یک سطح برش از مقطع دنده پیچ و یک سطح برش از مقطع تنه پیچ عبور کند، بهترین جواب بدست آمده با استفاده از سطح برشی در ریشه دنده ها و خرابی برش در تنه حدود ۷۰% است. که نسبت مساحت در ریشه دنده به مساحت تنه پیچ در اندازه پیچ های معمول ساختمانی است. اما، در آزمایش برشی یک سطحی، این ضریب مقداری بالاتر بود.

پیچ های گالوانیزه

جهت جلوگیری از زنگ خوردگی، بعضی اوقات استفاده از پیچ های گالوانیزه مزایایی دارد. در شرایط معمولی، پیچ های اعلاء زنگ خوردگی را از خود نشان نمی دهند و بنابراین بعید بنظر می رسد که در شرایط معمولی لازم به استفاده از پیچ های گالوانیزه باشد،مگر آنکه سازه به صورت باز، به شرایط اقلیمی دریایی مواجه باشد. بعضی از کارخانجات نیز، ممکن است مجبور به استفاده از پیچ اعلاء گالوانیزه گردد. در مورد پیچ هایA490 نمونه ای وجود ندارد که از پیچ گالوانیزه استفاده شده باشد.

مسئله این است که تاثیر گالوانیزه کردن در مشخصات پیچ اعلاء چیست. جواب می تواند کنده شدن و سرخوردن دنده های مهره، به علت زیادتر شدن لقی لازم دنده ها و تاثیر پوشش فلز روی در میزان لازم پیچش در هنگام نصب باشد. تحقیقات نشان داده است که گالوانیزه کردن هیچ تاثیری در مشخصات پیچ ندارد. اصطکاک بین دنده های پیچ و مهره در اثر گالوانیزه شدن زیاد می شود. گالوانیزه کردن دو تاثیر دارد.

اول: متغیرهای رابطه بین میزان پیچش و پیش تنیدگی نتیجه شده از آن را افزایش می دهد، در نهایت ممکن است پیچ و مهره گالوانیزه قبل از دستیابی به پیش تنیدگی لازم، به خرابی برسد.

دوم: سرخوردن دنده ها ممکن است قبل از نصب کامل بعلت اصطکاک زیاد اتفاق افتد. (فرض بر آنست که یا روش چرخش مهره استفاده شده و یا تست با آچار تنظیم صورت نگرفته. اگر این تست قبل از نصب انجام شود، بعید است چنین موردی پیش آید.) .

جهت روشن کردن و حل مسائلی احتمالی ناشی از گالوانیزه کردن ASTMA325 لازم می دارد که مهره ها روغن کاری شده و آزمایشات سرهم کردن قبل از نصب جهت اطمینان از آنکه سرخوردن و یا خراب شدن پیچ در هنگام نصب پیش نیاید صورت گیرد.

لق رزوه کردن مهره در کارخانه به صورت عمدی صورت می گیرد چراکه بستن پیچ و مهره پوشش شده با روی، به صورت مناسب انجام شود. این موضوع یکی از دلایل سرخوردن و هرز شدن مهره است. تست های لازم در این جهت باید قبل از نصب صورت گیرد.

نصب براساس کلیه ملزومات مرتبط بااین پیچ ها در ASTMA325 وRCSC اطمینان لازم را ایجاد خواهد کرد. این ملزومات شامل:

۱-    پیچ ها و مهره های گالوانیزه و واشرها، در صورت لزوم، برای نصب باید بررسی گردد.

۲-    مهره ها بایدروغن کاری شده و با پیچ های تهیه شده مورد آزمایش قرار گیرد.

۳-    پیچ و مهره ها باید با هم در یک محموله حمل شوند

۴-    نباید ا ز پیچ و مهره هایی که از منابع مختلف تهیه شده اند استفاده نمود.

 

استاندارد های پیچ