v1
v2
v3
v4
v5

واشر

واشر با DIN 125 : این واشر به واشر تخت معروف و یک واشر ساده و پر مصرفترین واشر در ابغاد مختلف میباشد که در دو تیپ A, B معرفی شده است .

 واشر با DIN 127 : این واشر به دلیل شکل ظاهری و متریال خود حالت فنری دارد که به آن واشر فنری میگویند .

 واشر با DIN 137 : این واشر با تیپ A, B معرفی شده و به دلیل شکل ظاهری خود به واشر موجی معروف است .

 واشر با DIN 434 -435 : این واشر یک واشر چهار گوش است که بر روی سطح آن یک یا دو شیار وجود دارد که قطر واشر به صورت مخروطی میباشد .

 واشر با DIN 926 : این واشر از نوع چهار گوش میباشد .

 واشر با DIN 471 : این واشر یک نوع خار میباشد که بر روی شفت قرار میگیرد .

 واشر با DIN 472 : این واشر یک نوع خار میباشد که داخل قطعات قرار میگیرد .

 واشر با DIN 2093 : این واشر یک نوع واشر خاص میباشد که اصطلاحاً به آن فنری بشقابی میگویند . این واشر در ۲ تیپ A, B معرفی شده است . این واشر ضخیم بوده و شبیه بشقاب میباشد و به دلیل استفاده یک نوع فنر برای این واشر حالت فنر دارد .

 واشر با DIN 3017 : این نوع همان بست شیلنگ میباشد .

 واشر با DIN 6797 : این واشر با دو تیپ A , J معرفی شده است . شکل این واشر در تیپ A قسمت قطر خارجی آن دنده دنده میباشد ودر تیپ J قسمت داخلی آن دنده دنده میباشد .

 واشر با N M G 452 : این واشر یک نوع واشر است که سطح آن عاجدار میباشد .